Regulamin

Warunki współpracy z AMC GROUP

1. Warunki wstępne

1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez AMC GROUP Łukasz Wydra zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez AMC GROUP Łukasz Wydra w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.

2. Oferty i zamówienia

1. Oferta AMC GROUP Łukasz Wydra stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której stosuje się warunki poniższe.

2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zamówienie oraz pieczęć firmową i podpis osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

4. Składając pierwsze zamówienie w AMC GROUP, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do CEDiG lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP i Regon.

5. AMC GROUP Łukasz Wydra zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.

6. Zamawiający dostarcza AMC GROUP Łukasz Wydra pisemne zamówienie na formularzu AMC GROUP drogą faksową lub mailową na adres e-mail, lub numer wskazany w ofercie.

7. W zamówieniu należy szczegółowo opisać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego artykułu.

8. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez AMC GROUP Łukasz Wydra w terminie do pięciu dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu AMC GROUP wskaże termin dostawy lub odbioru zamówionego towaru. Potwierdzenie zamówienia AMC GROUP prześle drogą faksową lub mailową na adres e-mail, lub numer wskazany w zamówieniu.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja wizualizacji nadruku przesłanej przez Dostawcę. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich uzgodnień i postanowień zawartych w potwierdzeniu zamówienia i w “Warunkach współpracy z AMC GROUP Łukasz Wydra”.

11. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością AMC GROUP, do momentu całkowitego uregulowania płatności za towar.

12. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do AMC GROUP upoważniają AMC GROUP do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a wyjątkowych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

13. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w „Warunkach współpracy AMC GROUP” chyba, że ustalono na piśmie inaczej.

3. Ceny

1. Wyrażone w ofercie ceny poszczególnych artykułów ustalone są na bazie EXW Kraków i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z przedstawionej oferty wynika inaczej.

2. O ile wyraźnie w ofercie nie wskazano inaczej, ceny w ofercie nie obejmują również kosztów nadruku, tłoczenia, grawerowania, kosztów przygotowalni, a także kosztów przesyłki i opakowania.

3. AMC GROUP zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie:

-dewaluacji złotego w stosunku do Euro,

– podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych,

– dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,

– znacznego wzrostu cen u dostawców.

4. Ceny publikowane automatycznie na stronie internetowej (www.amc.info.pl) muszą być potwierdzone przez pracownika AMC GROUP.

4. Opakowanie

1. AMC GROUP zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość ewentualnych kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

5. Dostawa

1. Termin dostawy zamówionych towarów prezentowany ustnie w ramach rokowań przez AMC GROUP jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego. Terminem ostatecznym jest termin zawarty w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Dostawy zamówionych artykułów AMC GROUP realizuje za pośrednictwem firm wysyłkowych. Istnieje możliwość odbioru towaru transportem własnym Zamawiającego – wówczas odbiór odbywa się z magazynu w Krakowie.

3. Koszty dostawy zamówień poniżej 2.000,00 zł netto, pokrywa Zamawiający. Przy zamówieniach o wartości powyżej 2.000,00 zł netto koszt dostawy pokrywa AMC GROUP.

4. Dostawa zamówionego towaru realizowana na koszt AMC GROUP obejmuje dostawę w jedno miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. AMC GROUP zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości artykułów (chyba, że potwierdzenie zamówienia stanowi inaczej), jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

6. AMC GROUP ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia do wysokości jego wartości.

7. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić AMC GROUP.

8. AMC GROUP nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy firmy transportowej lub kurierskiej.

6. Rezygnacja z zamówienia

1. AMC GROUP zaakceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona AMC GROUP najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego artykułu, wskazanym przez AMC GROUP. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zamówiony artykuł został wyprodukowany, zostały zakupione materiały do jego produkcji, lub zostało dokonane indywidualne znakowanie towaru (wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego).

2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

7. Płatności

1. Zapłata za zamówione artykuły następuje zgodnie z warunkami płatności opisanymi w ofercie i/lub potwierdzeniu zamówienia.

2. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem AMC GROUP może uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości 40 % wartości artykułów.

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności AMC GROUP przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

4. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

8. Reklamacje

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia.

2. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę.

3. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie AMC GROUP, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówionego artykułu.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia każdego pisemnego zgłoszenia i poinformowania o ostatecznej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

5. W wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzeniem zamówienia, AMC GROUP zobowiązany jest do uzupełnienia ewentualnych braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów w terminie od 7 do 30 dni od dnia zgłoszenia, lub dokonania korekty faktury sprzedażowej.

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.

7. Zwrot towaru odbywa się zawsze na koszt Zamawiającego

8. Zwroty właściwie wydanego i niewadliwego towaru nie będą przyjmowane.

9. AMC GROUP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Katalogu (cenniku) a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

10. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma AMC GROUP zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (nie dotyczy wad ukrytych).

11. AMC GROUP nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności AMC GROUP.

12. AMC GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji dotyczącej nadrukowanego, grawerowanego lub wytłoczonego artykułu, jeżeli usługa nadruku, grawerowania, tłoczenia etc. nie była wykonana przez AMC GROUP.

9. Sprzedaż artykułów na nadrukiem

1. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki wg skali Pantone). W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 70 zł netto / 1 godz.

2. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

3. W zależności od podłoża i techniki znakowania AMC GROUP dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE U, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 5%.

4. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.

5. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane odpłatnie.

6. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.

10. Klisze, sita, matryce

1. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego są własnością AMC GROUP.

11. Umowne prawo odstąpienia

1. AMC GROUP przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez AMC GROUP. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec AMC GROUP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego stosownie do postanowień art. 7 ust.

2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionych artykułów w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, AMC GROUP uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru. Jednocześnie AMC GROUP uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70 % wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego artykułów, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie AMC GROUP.

3. Zapłata kary umownej nie pozbawia AMC GROUP prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

12. Częściowe wykonanie zamówienia

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionych artykułów. AMC GROUP zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.

2. W przypadku niewykonania przez AMC GROUP zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez AMC GROUP zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej części. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec AMC GROUP jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.

3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

1. AMC GROUP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które AMC GROUP nie ponosi winy. W szczególności AMC GROUP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych artykułów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

14. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. AMC GROUP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych artykułów.

2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli AMC GROUP zataił podstępnie wadę artykułu.

3. AMC GROUP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

15. Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

1. AMC GROUP Łukasz Wydra zastrzega sobie prawo własności artykułów, do momentu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny.

16. Prawa autorskie

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez AMC GROUP artykułów w materiałach reklamowych, na stronie www Firmy, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych AMC GROUP co do jakości nadruku, grawerowania, tłoczenia etc.. AMC GROUP ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków słownych, graficznych i słowno – graficznych) na obszarze oraz na polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec AMC GROUP Łukasz Wydra jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić AMC GROUP Łukasz Wydra równowartość kwot i/lub inne świadczenia, jakie AMC GROUP musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez AMC GROUP koszty procesu).

3. Zamawiający upoważnia niniejszym AMC GROUP do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 16.2 powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.

17. Rozstrzyganie sporów

1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.

2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AMC GROUP Łukasz Wydra.

UWAGI DODATKOWE

Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania i transportu. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie (pastylkowe), np. zegarki na rękę.

X